21

مارس
2020

امکان ارزیابی آنلاین ابتلا به کروناویروس و راه اندازی نوزده مرکز تست در انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 111 0انتاریو-۶۸۰ News:  دولت استان هم اکنون درحال راه اندازی ۱۹ مرکز تست کروناویروس است، تا به این وسیله از تعداد مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان ها کم کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.