22

نوامبر
2019

امتیاز پایین کانادا در کارنامه جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 19 0امتیاز پایین کانادا در کارنامه جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.