24

ژوئن
2019

ال سی بی او در بعضی شعبه ها نگهبان می گذارد

Posted By : کاناداهوم/ 220 0تورنتو- مسوولین LCBO برای جلوگیری از سرقت از فروشگاه ها و تامین امنیت کارکنان و مشتریان در برخی از شعبه های سراسر استان نگهبان می گمارد. آنان همچنین کارکنان خود را در مورد نحوه برخورد ایمن با سارقان آموزش خواهند داد. شرکت همچنین قصد خود برای استفاده از فن آوری های پیشرفته در فروشگاه ها را اعلام کرد، اما در مورد نوع این فن آوری اظهارنظر نکرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.