06

آگوست
2020

اقدام عجیب افسر پلیس مونترال برای بازگرداندن کیف پول گمشده و ۳ روز تعلیق از خدمت

Posted By : کاناداهوم/ 55 0یک افسر پلیس در مونترال به خاطر حرکت خیرخواهانهاما عجیب خود ۳ روز از خدمت تعلیق شد. او نیمه شب بدون اجازه وارد یک خانه شد تا کیف پول گمشده دختترخانواده را به او برگرداند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.