07

مارس
2020

افزایش ۱۰ سنتی کرایه TTC از اول مارچ 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0تورنتو-Global News: شرکت ترانزیت تورنتو، از ۱ مارچ ۲۰۲۰ مبلغ کرایه را ۱۰ سنت افزایش داده است. این افزایش در لایحه بودجه عملیاتی ۲۰۲۰ گنجانده شده بود و شامل نرخ کرایه (به جز کرایه نقدی بزرگسال) می باشد.  به عبارتی دیگر نرخ کرایه نقدی بزرگسال بدون تغییر ۳٫۲۵ دلار باقی می ماند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.