15

آوریل
2020

 افزایش قربانیان کووید-۱۹ در آسایشگاه سالمندان اسکاربرو به ۲۲ نفر

Posted By : کاناداهوم/ 76 0به گزارش CP24 :

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.