12

ژوئن
2019

افزایش ریسک سکته با مصرف نوشابه رژیمی و آب میوه

Posted By : کاناداهوم/ 249 0کانادا- نوشیدنی های رژیمی در ظاهر سالم تر از نوع معمولی به نظر می رسند، اما مطالعات اخیر خلاف آن را ثابت کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.