17

آوریل
2020

افزایش تدریجی قیمت گوشت و سایر مواد غذایی در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 70 0بریتیش کلمبیا- Vancouver Sun: به گفته معاون فدراسیون خوار و بار فروشی های مستقل کانادا (CFIG)، قیمت گوشت قرمز و سایر مواد غذایی به دلیل شیوع کروناویروس در حال افزایش می باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.