02

آوریل
2019

اعزام تیم پزشکی به موزامبیک توسط صلیب سرخ کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 317 0اتاوا- در پی وقوع طوفان سهمگین در موزامبیک، صلیب سرخ کانادا بیمارستان صحرایی و تیم پزشکی به آن کشور اعزام می کند. در پی وقوع طوفان، موزامبیک با ریسک شیوع بیماری هایی مانند وبا و مالاریا در مناطق سیل زده روبرو شده است. صدها هزار نفر از مردم آن کشور خانه و کاشانه خود را از دست داده اند. این رویداد، بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ موزامبیک می باشد. بیش از ۱٫۸ میلیون نفر از مردم کشور نیازمند کمک های انساندوستانه می باشند.
بیش از ۵۵ مرکز درمانی در سراسر کشور در اثر طوفان به شدت آسیب دیده اند. سازمان جهانی بهداشت، ۹۰۰ هزار دز واکسن وبا و ۹۰۰ هزار پشه بند به موزامبیک ارسال کرده است.
صلیب سرخ کانادا در کنار ارسال تجهیزات بیمارستان صحرایی، ۵۳ هزار کیلوگرم دارو، ۳ سیستم درمانی موبایل را با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ به آفریقا ارسال کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.