18

مارس
2020

از بهار امسال؛ ورود Uber به خیابان های وینیپگ! 

Posted By : کاناداهوم/ 199

[ad_1]

وینیپگ – Global News: تا پایان بهار 2020، شرکت اوبر فعالیت اش در وینیپگ را آغاز خواهد کرد. 

[ad_2]