18

مارس
2020

از بهار امسال؛ ورود Uber به خیابان های وینیپگ! 

Posted By : کاناداهوم/ 115 0وینیپگ – Global News: تا پایان بهار ۲۰۲۰، شرکت اوبر فعالیت اش در وینیپگ را آغاز خواهد کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.