21

ژوئن
2020

ادامه کاهش اجاره بهای آپارتمان در تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 65 0تورنتو- BlogToronto: ساکنان تورنتو ممکن است سر و موی ژولیده و پوست آفتاب ندیده داشته باشند، اما پاندمی حداقل یک مزیت برایشان داشته است؛ کاهش اجاره بها! 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.