10

ژانویه
2020

ادامه نابرابری جنسیتی در مجلس فدرال علیرغم انتخاب تعداد بیشتر نمایندگان زن 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0ادامه نابرابری جنسیتی در مجلس فدرال علیرغم انتخاب تعداد بیشتر نمایندگان زن 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.