11

آگوست
2019

اخطار؛ برف روی اتومبیل تان را پاک کنید

Posted By : کاناداهوم/ 180 0تورنتو- مسلما در سرمای زمستان روبرو شدن با اتومبیلی که با برف و یخ پوشیده شده، خوشایند نیست. اما ریسک جریمه شدن، تصادف و خدای ناکرده آسیب رسیدن به مردم به دلیل شکستن و پرتاب شدن یخ روی اتومبیل، به مراتب جدی تر است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.