09

جولای
2020

اخراج زن تورنتویی از اورژانس بیمارستان به دلیل امتناع از پوشیدن ماسک

Posted By : کاناداهوم/ 73 0تورنتو- National Post: اینطور که به نظر می رسد، هر روز به تعداد مخالفان اجباری بودن استفاده از ماسک افزوده می شود. یک زن تورنتویی که شنبه ۴ جولای با احتمال شکستگی انگشت به اورژانس بیمارستان St. Joseph تورنتو مراجعه کرده بود، به دلیل امتناع از پوشیدن ماسک تحت درمان قرار نگرفت و از بیمارستان اخراج شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.