06

مه
2019

اختصاص بودجه جدید به مدارس جهت حمایت از کودکان آتیستیک

Posted By : کاناداهوم/ 301 0تورنتو- خانم لیزا تامسون، وزیر آموزش و پرورش انتاریو خبر اختصاص بودجه جدید به مدارس استان برای حمایت از کودکان آتیستیک که برای اولین بار وارد سیستم آموزشی می شوند و رفع نگرانی والدین آنها را اعلام کرد. دولت انتاریو بر روی کاهش لیست انتظار ۲۳ هزار کودک آتیستیک جهت دریافت خدمات درمانی و حمایتی متمرکز شده است و برای نیل به این هدف قصد دارد بودجه در دسترس خود را به جای ارائه کامل خدمات حمایتی و آموزشی به گروه کوچکی از کودکان آتیستیک، به صورت عادلانه تر بین همه کودکان آتیستیک تقسیم نماید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.