07

مارس
2020

احتمال کاهش نرخ بهره در کانادا به دلیل بحران مالی ناشی از شیوع کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 110 0اتاوا- Financial Post: با توجه به حاکم شدن جوی از ترس و وحشت بر بازارهای مالی جهان، کارشناسان RBC، احتمال کاهش نرخ بهره از ۱٫۷۵ درصد به ۱٫۵۰ درصد را پیش بینی کرده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.