09

ژوئن
2019

احتمال محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 241 0تورنتو- آیا زمان محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر فرا نرسیده است؟ این سوالی است که ذهن اعضای یکی از کمیته های شهرداری را به خود مشغول کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.