10

آگوست
2019

اجاره یا خرید مسکن؟ کفه ترازو به نفع اجاره نشینی

Posted By : کاناداهوم/ 179 0تورنتو- در بحث های همیشگی بر سر اجاره یا خرید، کفه ترازو حداقل در بزرگترین شهرهای کانادا به نفع <اجاره> سنگین تر شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.