27

آوریل
2020

اتهام قتل غیرعمد دندانپزشک بازنشسته برای جوان بیست و سه ساله تورنتویی 

Posted By : کاناداهوم/ 93تورنتو- Global News: پلیس تورنتو جوان ۲۳ ساله ای را به اتهام قتل پزشک ۷۹ ساله بازداشت کرده است.