27

آوریل
2020

اتهام قتل غیرعمد دندانپزشک بازنشسته برای جوان بیست و سه ساله تورنتویی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 55 0تورنتو- Global News: پلیس تورنتو جوان ۲۳ ساله ای را به اتهام قتل پزشک ۷۹ ساله بازداشت کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.