27

آوریل
2020

اتهام قتل غیرعمد دندانپزشک بازنشسته برای جوان بیست و سه ساله تورنتویی 

Posted By : کاناداهوم/ 84 0تورنتو- Global News: پلیس تورنتو جوان ۲۳ ساله ای را به اتهام قتل پزشک ۷۹ ساله بازداشت کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.