02

مارس
2020

اتهام آزار جنسی شش زن برای ژان ونیه، بشردوست فقید کانادایی 

Posted By : کاناداهوم/ 113 0کانادا-National Post : جمعه گذشته خبر شوکه کننده آزار جنسی حداقل ۶ زن بزرگسال توسط ژان ونیه، بشردوست و موسس کانادایی بنیاد L’Arche منتشر شد. این خبر در پایان تحقیقات داخلی دست اندرکاران بنیاد درباره ژان ونیه که به عنوان یک فرد بشردوست حامی معلولین ذهنی در جهان شناخته می شد، منتشر گردید. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.