02

آوریل
2020

اتهام آزار جنسی برای معاون فرمانده پلیس اتاوا 

Posted By : کاناداهوم/ 243

[ad_1]

اتاوا- Ottawa Citizen: اوده جاسوال، معاون فرمانده پلیس اتاوا پس از روبرو شدن با اتهام آزار جنسی از خدمت تعلیق شده است.

[ad_2]