02

آوریل
2020

اتهام آزار جنسی برای معاون فرمانده پلیس اتاوا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0اتاوا- Ottawa Citizen: اوده جاسوال، معاون فرمانده پلیس اتاوا پس از روبرو شدن با اتهام آزار جنسی از خدمت تعلیق شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.