02

آوریل
2020

اتهام آزار جنسی برای معاون فرمانده پلیس اتاوا 

Posted By : کاناداهوم/ 122 0اتاوا- Ottawa Citizen: اوده جاسوال، معاون فرمانده پلیس اتاوا پس از روبرو شدن با اتهام آزار جنسی از خدمت تعلیق شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.