19

اکتبر
2019

آیا کفرگویی و توهین به مقدسات در کانادا قانونی می شود؟!

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 90 0اتاوا- تا همین اواخر، توهین به مقدسات یا کفرگویی در کانادا غیرقانونی تلقی می شد. در واقع مرتکبین این جرم بر اساس ماده ۲۹۶ قوانین کیفری کانادا با مجازات دو سال زندان و جریمه روبرو می شدند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.