19

اکتبر
2019

آیا کفرگویی و توهین به مقدسات در کانادا قانونی می شود؟!

Posted By : کاناداهوم/ 239

[ad_1]

اتاوا- تا همین اواخر، توهین به مقدسات یا کفرگویی در کانادا غیرقانونی تلقی می شد. در واقع مرتکبین این جرم بر اساس ماده 296 قوانین کیفری کانادا با مجازات دو سال زندان و جریمه روبرو می شدند.

[ad_2]