17

مه
2020

آیا واکسن، ویروس کرونا را ریشه کن می کند یا مصونیت کوتاه مدت خواهد بود؟ 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 37 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.