17

آگوست
2019

آیا والدین ما در خانه سالمندان امنیت جانی دارند؟ بیست و نه قتل طی شش سال گذشته

Posted By : کاناداهوم/ 163 0تورنتو- طی ۶ سال گذشته، حداقل ۲۹ قتل در خانه سالمندان واقع در انتاریو رخ داده است. به گزارش Ontario Health Coalition، آمار خشونت و جنایت در خانه سالمندان رو به افزایش می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.