17

آگوست
2019

آیا والدین ما در خانه سالمندان امنیت جانی دارند؟ بیست و نه قتل طی شش سال گذشته

Posted By : کاناداهوم/ 171تورنتو- طی ۶ سال گذشته، حداقل ۲۹ قتل در خانه سالمندان واقع در انتاریو رخ داده است. به گزارش Ontario Health Coalition، آمار خشونت و جنایت در خانه سالمندان رو به افزایش می باشد.