27

مارس
2020

آیا در دوران پاندمیک می توان از سر کار رفتن امتناع کرد؟

Posted By : کاناداهوم/ 107 0به گزارش ۶۸۰News، از آغاز روز چهارشنبه همه مشاغل غیر ضروری در انتاریو باید به مدت۲ هفته کار را تعطیل کنند تا به جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کمک کنند. اما تعداد قابل توجهی از مشاغل همچنان اجازه دارند به کار خود ادامه دهند، مشاغلی مانند خشکشویی ها، فروشگاه های محصولات ماریجوانا، بخش بیرون بر رستوران ها، دفاتر وکالت، و نمایشگاه های ماشین.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.