13

ژوئن
2019

آیا آلبرتا به دنبال جدایی از کانادا می باشد؟

Posted By : کاناداهوم/ 222 0آلبرتا- دو بیلبورد تبلیغاتی در کلگری و ادمونتون، آلبرتایی ها را بهت زده کردند. در این بیلبرد از ساکنان استان در مورد جدایی و استقلال آلبرتا از کانادا سوال شده است. پیتر داونینگ، مردی که بیلبوردها را سفارش داده است، خواهان برگزاری رفراندوم در مورد استقلال آلبرتا می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.