26

مارس
2020

آنچه باید درباره قانون قرنطینه اجباری مسافران ورودی به کانادا بدانید 

Posted By : کاناداهوم/ 111 0اتاوا- ۶۸۰ News: دولت کانادا در اقدام بی سابقه از قانون قرنطینه برای مهار شیوع COVID-19 استفاده کرده است. بر اساس این قانون کلیه مسافرانی که به کانادا باز می گردند، قانونا ملزم به قرنطینه شخصی به مدت ۱۴ روز می باشند. این در حالیست که قبل از این به مسافران ورودی توصیه می شد که داوطلبانه چنین کاری را انجام بدهند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.