28

آگوست
2019

آغاز محاکمه دو مامور پلیس فرانسه به اتهام تجاوز به توریست کانادایی

Posted By : کاناداهوم/ 158 0پاریس- محاکمه دو مامور پلیس فرانسه به اتهام تجاوز گروهی به یک توریست کانادایی در پاریس آغاز شده است. دو مامور پلیس که هر دو عضو واحد مبارزه با باندهای خلاف می باشند، متهم اند که ۵ سال قبل، زن ۳۶ ساله کانادایی را در مقر پلیس واقع در شماره ۳۶ Quai des Orfevres مورد تجاوز قرار دادند. آنها اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می کنند که شاکی با میل و رضایت خود با آنها رابطه جنسی داشت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.