24

نوامبر
2019

آزادی داعشی اهل تورنتو از زندان علیرغم خطرناک اعلام شدن برای امنیت جامعه

Posted By : کاناداهوم/ 129 0آزادی داعشی اهل تورنتو از زندان علیرغم خطرناک اعلام شدن برای امنیت جامعه

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.