24

نوامبر
2019

آزادی داعشی اهل تورنتو از زندان علیرغم خطرناک اعلام شدن برای امنیت جامعه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 64 0آزادی داعشی اهل تورنتو از زندان علیرغم خطرناک اعلام شدن برای امنیت جامعه

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.