04

آوریل
2020

آبجوسازی در کلگری، مایع ضدعفونی کننده دست می سازد 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0مسوولین Annex Ale Project علیرغم تعطیل کردن کارخانه برای جلوگیری از شیوع کروناویروس،  تجهیزات و امکانات خود را به تولید یک محصول دیگر اختصاص داده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.