02

جولای
2020

۳۷ درجه سانتیگراد؛ دمای تورنتو طی هفته جاری 

Posted By : کاناداهوم/ 68 0تورنتو- Blog-To: وقت استفاده از کرم ضد آفتاب رسیده است، زیرا طی هفته جاری، آب و هوای گرم تابستانی در تورنتو احساس خواهد شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.