09

مارس
2020

گروه استقلال طلب ساسکاچوان به دنبال ثبت خود به عنوان حزب سیاسی

Posted By : کاناداهوم/ 112 0رجاینا- Regina Leader-Post: گروه Wexit Saskatchewan که خواهان جدایی و استقلال این استان از کانادا می باشد، برای ثبت رسمی خود به عنوان حزب سیاسی و شرکت در انتخابات ۲۰۲۰ اقدام کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.