12

مارس
2020

کمک یک میلیارد دلاری دولت ترودو برای مقابله با پیامدهای شیوع کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 115 0اتاوا- Global News: دولت فدرال مبلغ ۱ میلیارد دلار را به کمک به کانادایی ها جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس اختصاص داده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.