28

آوریل
2020

کلافگی کارکنان سوپرمارکت ها از بالا بودن حجم سفارشات آنلاین 

Posted By : کاناداهوم/ 95 0کانادا- CBC News: کانادایی هایی که به دلیل پاندمی COVID-19 خانه نشین شده اند، برای تامین مایحتاج ضروری با مشکل روبرو شده اند. صف های طولانی مقابل سوپرمارکت ها و محدودیت حضور همزمان مشتریان در فروشگاه، بسیاری از مردم را به سفارش آنلاین خوار و بار تشویق کرده است. از سوی دیگر افزایش ناگهانی حجم سفارشات آنلاین، کارکنان این فروشگاه ها را عاصی کرده و سبب کنسل شدن بسیاری از سفارشات و یا تاخیر زمان تحویل شده است.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.