12

مارس
2020

کشور را تعطیل کنید٬ زمان جدی گرفتن فاصله اجتماعی برای مقابله با کرونا فرا رسیده است 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0آندره پیکارد

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.