12

مارس
2020

کشور را تعطیل کنید٬ زمان جدی گرفتن فاصله اجتماعی برای مقابله با کرونا فرا رسیده است 

Posted By : کاناداهوم/ 111 0آندره پیکارد

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.