22

جولای
2020

کشمکش اعضای کمیته اصول اخلاقی مجلس بر سر لزوم بررسی مستقل نقش نخست وزیر در قرارداد خیریه WE 

Posted By : کاناداهوم/ 66 0به گزارش سی بی سی نیوز، کمیته اخلاق مجلس در حال بررسی ضرورت تحقیق مستقل بر روی رسوایی نخست وزیر در  اعطای برنامه ۹۰۰ میلیون دلاری به خیریه WE است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.