09

فوریه
2020

کشف متامفتامین و کوکائین به ارزش ده میلیون دلار در آلبرتا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0آلبرتا- Global News: پلیس کلگری مرد ۳۳ ساله ای به نام جیکوب کودی نیومن را به اتهام نگهداری مواد مخدر به منظور قاچاق بازداشت کرده است. ارزش مواد مخدر، از جمله متامفتامین و کوکائین کشف شده بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.