15

جولای
2020

کشف ده ها اسلحه و مهمات در میسی ساگا

Posted By : کاناداهوم/ 65 0میسی ساگا/انتاریو: Global News: پلیس ناحیه پیل، هفته گذشته در حین کنترل ترافیکی عادی، چندین  قبضه اسلحه و مقداری مهمات را کشف و توقیف کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.