29

ژوئن
2020

کشف اموال دزدی به ارزش هشتاد هزار دلار و بازداشت دو نفر 

Posted By : کاناداهوم/ 75 0انتاریو- Global News: پلیس انتاریو (OPP) دو فرد را به اتهام سرقت و همراه داشتن اسلحه غیرقانونی بازداشت کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.