28

آوریل
2020

کشته شدن سه عضو خانواده در کشتار جمعی نووا اسکوشیا 

Posted By : کاناداهوم/ 86نووا اسکوشیا- CBC News: جولین الیور ۴۰ ساله، آرون تاک ۴۵ ساله و دختر ۱۷ ساله شان امیلی، جزو قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در تاریخ کانادا می باشند.