28

آوریل
2020

کشته شدن سه عضو خانواده در کشتار جمعی نووا اسکوشیا 

Posted By : کاناداهوم/ 77 0نووا اسکوشیا- CBC News: جولین الیور ۴۰ ساله، آرون تاک ۴۵ ساله و دختر ۱۷ ساله شان امیلی، جزو قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در تاریخ کانادا می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.