07

آوریل
2020

کسری بودجه یکصد و سیزده میلیارد دلاری در انتظار دولت فدرال در سال دو هزار و بیست و یک 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0اتاوا- National Post: رشد سالانه اقتصاد کانادا برای سال ۲۰۲۰، منفی ۵٫۱ درصد پیش بینی شده است. به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس، دولت فدرال در سال ۲۰۲۱ با کسری بودجه ۱۱۲٫۷ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. به عبارتی دیگر شوک سنگین به اقتصاد کانادا وارد خواهد شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.