07

آوریل
2020

کسری بودجه یکصد و سیزده میلیارد دلاری در انتظار دولت فدرال در سال دو هزار و بیست و یک 

Posted By : کاناداهوم/ 152

[ad_1]

اتاوا- National Post: رشد سالانه اقتصاد کانادا برای سال 2020، منفی 5.1 درصد پیش بینی شده است. به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس، دولت فدرال در سال 2021 با کسری بودجه 112.7 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. به عبارتی دیگر شوک سنگین به اقتصاد کانادا وارد خواهد شد. 

[ad_2]