13

جولای
2020

کسری بودجه دولت فدرال بیش از سیصد میلیارد دلار!

Posted By : کاناداهوم/ 63 0اتاوا- Globe and Mail: بیل مورنتو، وزیر دارایی کانادا، کسری بودجه دولت فدرال برای سال مالی جاری را بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می کند. تعطیلی های اقتصادی و پرداخت میلیاردها دلار کمک مالی اضطراری به دلیل پاندمی، هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.