31

مارس
2020

کاهش دستمزد کارکنان تمام وقت Cineplex و تعلیق کارکنان نیمه وقت 

Posted By : کاناداهوم/ 100 0تورنتو- The Canadian Press: مسوولین Cineplex Inc. پس از بسته شدن سینماها و تعلیق کارکنان نیمه وقت، به طور موقت دستمزد کارکنان تمام وقت و مدیران را کاهش داده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.