06

آگوست
2020

کانادا قرارداد خرید میلیون ها دز واکسن COVID-19 را امضاء کرد

Posted By : کاناداهوم/ 68 0اتاوا- به گزارش تورنتو استار، دولت فدرال کانادا دو قرارداد برای خرید میلیون ها دز واکسن بالقوه COVID-19 امضاء کرده است. دولت در عین حال به دلیل در جریان بودن مذاکرات با چندین تولید کننده بین المللی، از افشای هزینه و تعداد دقیق دزها خودداری کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.