۰۴

تیر
۱۳۹۸

کانادا جزو بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 93 0کانادا- کانادا اخیرا به عنوان بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگی شناخته شد، اما حالا در گروه بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی نیز قرار گرفته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.