25

ژوئن
2019

کانادا جزو بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی

Posted By : کاناداهوم/ 268 0کانادا- کانادا اخیرا به عنوان بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگی شناخته شد، اما حالا در گروه بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی نیز قرار گرفته است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.