05

سپتامبر
2019

کانادا آماده استقبال از یک میلیون مهاجر جدید تا پایان سال دو هزار و بیست و یک

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0اتاوا- طبق برنامه چند ساله دولت فدرال، تا سال ۲۰۲۱، بیش از ۱ میلیون مهاجر جدید به کشور وارد خواهند شد. دولت فدرال معتقد است که پذیرش این تعداد مهاجر برای رشد اقتصادی کانادا و همچنین رشد جمعیت مثبت خواهد بود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.