04

جولای
2020

کانادایی ها اجازه سفر به اروپا را دارند، آمریکایی ها خیر! 

Posted By : کاناداهوم/ 61 0کانادا- Global News: اتحادیه اروپا سه شنبه گذشته خبر بازگشایی مرزهایش به روی مسافران از ۱۴ کشور جهان را اعلام کرد. اما آمریکایی ها در این لیست جای ندارند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.