22

مارس
2020

ژنرال کانادایی: شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در عراق خطرناک تر از داعش

Posted By : کاناداهوم/ 102 0کانادا- CBC News: ژنرال مایک رولئو، با حضور در کمیته دفاعی مجلس فدرال کانادا، گزارش خود درباره رویدادهای اخیر و تهدیدات موجود در خاورمیانه را ارائه کرد. وی گفت، شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران که در کنار نیروهای عراقی خدمت می کنند، از افراط گرایان داعش خطرناک تر می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.