12

جولای
2020

چرا کمتر از ده درصد اتهامات وارده به پلیس به محکومیت ختم می شوند؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 64 0کانادا- CBC News: تجزیه و تحلیل داده های موجود نزد سازمان مستقل ناظر بر نیروی پلیس در کانادا نشان می دهد که اکثر تحقیقات و پیگردهای قانونی بر علیه ماموران به محکومیت ختم نمی شود. در واقع بین ۳ تا ۹ درصد از اتهامات مطرح شده برای دادرسی به دادستانی ارائه شدند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.