12

آوریل
2020

چرا در شرایط اپیدمی از پزشکان تحصیل کرده خارج از کشور به درستی استفاده نمی شود؟ 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 53 0کانادا- Vancouver Sun: اگر دکتر مهدی شاهسون در بریتیش کلمبیا می ماند، مانند هزاران پزشک تحصیل کرده خارج از کانادا علیرغم اپیدمی کروناویروس به حاشیه رانده می شد و مجبور بود روزش را با نامه نگاری و امضای طومارهای درخواست اشتغال در کسوت پزشک سپری می کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.