12

آوریل
2020

چرا در شرایط اپیدمی از پزشکان تحصیل کرده خارج از کشور به درستی استفاده نمی شود؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 101

[ad_1]

کانادا- Vancouver Sun: اگر دکتر مهدی شاهسون در بریتیش کلمبیا می ماند، مانند هزاران پزشک تحصیل کرده خارج از کانادا علیرغم اپیدمی کروناویروس به حاشیه رانده می شد و مجبور بود روزش را با نامه نگاری و امضای طومارهای درخواست اشتغال در کسوت پزشک سپری می کرد. 

[ad_2]